Welkom bij TK Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Alle commerciële transacties tussen de naamloze vennootschap "TK HOME SOLUTIONS NV” (hierna: "TK Elevator") waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Buchtenstraat 9, bus 302, BTW BE-0427.401.202, RPR Gent, afdeling Gent en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. TK Elevator heeft als activiteit onder meer het verkopen en installeren van trap-, huis-, bad- en platformliften, incl. onderdelen en accessoires (hierna “lift(en)”), alsook het uitvoeren van reparaties aan de liften, al dan niet in het kader van een onderhoudsovereenkomst.

1.2. Door zijn bestelling/aankoop/opdracht erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Iedere afwijking van deze voorwaarden dient door TK Elevator schriftelijk en voorafgaand te worden aanvaard.

1.3. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen TK Elevator en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden. TK Elevator houdt zich het recht voor haar algemene en eventuele bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.4. Het feit dat TK Elevator nalaat (herhaaldelijk) de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover TK Elevator krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert TK Elevator niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

2. Offerte

Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde liften/diensten. Offertes van TK Elevator zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling/opdracht door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de liften/diensten zijn louter indicatief. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende opdrachten. Offertes omvatten enkel die liften/diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke offerte is slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de offerte. In ieder geval is een prijsofferte slechts bindend onder voorbehoud van een definitieve opmeting door TK Elevator of na aanlevering van de definitieve afmetingen door de klant.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt pas tot stand ingeval van een:

- OVEREENKOMST AFGESLOTEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: (i) na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht van een klant door een persoon bevoegd om TK Elevator te verbinden, dan wel (ii) door een begin van uitvoering van de bestelling, installatie/reparatie van de liften door TK Elevator.

- OVEREENKOMST, DEWELKE AANGEBODEN WORDT BUITEN DE VERKOOPRUIMTE VAN TK Elevator MAAR NIET ONMIDDELLIJK WORDT ONDERTEKEND DOOR DE CONSUMENT-KLANT (zodat er dus geen sprake is van een overeenkomst afgesloten buiten de verkoopruimte, zoals gedefinieerd in het WER): na ontvangst van een door TK Elevator ondertekend exemplaar van de overeenkomst.

- OVEREENKOMST AFGESLOTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE VAN THYSSENKRUPP (in de zin van het Belgisch Wetboek Economisch Recht (WER) – Boek VI – Hoofdstuk 3): nadat (i) de overeenkomst zowel door de consument-klant als door een persoon bevoegd om TK Elevator te verbinden, is ondertekend en (ii) de consument-klant een kopie

van de ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen op papier of indien de consument-klant hiermee instemt, op een andere duurzame drager.

- OVEREENKOMST AFGESLOTEN OP AFSTAND (vb. n.a.v. telefonisch verzoek tot reparatie): bij ontvangst door de consument-klant van de bevestigingsmail of -brief van TK Elevator (zelfs wanneer ontvangen in het “spam”-postvak van zijn emailaccount) die TK Elevator naar best vermogen zal trachten te verzenden, tenzij wanneer de urgentie van de opdracht dit niet toelaat. In zulk geval zal TK Elevator, voor de aanvang van de reparatie, een bevestiging van de overeenkomst laten aftekenen (op welke manier dan ook). Deze mail, brief of bevestiging zal een samenvatting bevatten van de belangrijkste hierna beschreven pre-contractuele informatie.

3.2. Wordt een overeenkomst, afgesloten buiten de verkoopruimte of op afstand, evenwel afgesloten met een professionele klant, dan zal juridisch gekwalificeerd worden als een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel van TK Elevator.

3.3. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

4. Annulatie

4.1. De klant kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren tot op het moment waarop hij in kennis wordt gesteld van het tijdstip van levering van de lift (cfr. artikel 9). De annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren.

4.2. Voor elke annnulatie (zelfs gedeeltelijk), behoudt TK Elevator zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 30 % van de prijs van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van THYSSENKRUPP op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kunnen bewijzen.

4.3. Echter, ingeval van een overeenkomst afgesloten op afstand of een overeenkomst afgesloten buiten de verkoopruimten van TK Elevator, geldt het voorgaande niet wanneer de consument-klant annuleert voor afloop van de herroepingstermijn (voor zover correct uitgeoefend door de consument-klant en in het geval het herroepingsrecht niet uitgesloten wordt (cfr. artikel 7.3)).

5. Prijs

5.1. Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van TK Elevator uitgedrukt in euro en inclusief leverings-, vervoers-, reis- en verplaatsings-, en administratiekosten, maar exclusief btw en andere kosten verband houdend met maar niet beperkt tot: verzekeringen. Alle bouwkundige aanpassingen die noodzakelijk zijn aan het (on)roerend goed van de klant voorafgaand aan de installatie/reparatie van de liften bij de klant, zijn steeds ten laste van de klant. De op vraag van de klant geleverde prestaties, reis- en werkuren, die vallen buiten de normale werkuren (7u30 tot 18u00) van maandag tot zaterdag zullen aangerekend worden aan 150 % en voor elke prestatie ongeacht het tijdstip op zon- en feestdagen aan 200 %.

5.2. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, grondstofprijzen, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is TK Elevator in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

6. Voorschot

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt TK Elevator zich steeds het recht voor aan de klant (i) 40 % van het totale bedrag als voorschot of (ii) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. De niet-tijdige betaling van het voorschot leidt in ieder geval tot de opschorting van de leverings-, installatie-, en reparatietermijnen. Ingeval de klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling van het voorschot, behoudt TK Elevator zich het recht voor de gehele opdracht of aankoop of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd of de liften geheel of gedeeltelijk werden geleverd in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 4.2 verschuldigd is.

7. Herroeping

7.1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 4 beschikt de consument-klant – in het geval de overeenkomst is afgesloten buiten de verkoopruimte van TK Elevator of op afstand over een herroepingsrecht (cfr. Boek VI WER). Op grond hiervan heeft de consument-klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na:

a) VOOR DIENSTENOVEREENKOMSTEN (vb. onderhoudsovereenkomst of n.a.v. een verzoek tot reparatie): de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten;

b) VOOR VERKOOPOVEREENKOMSTEN: de dag waarop de consument-klant, of een door de consument-klant aangewezen derde partij, de lift fysiek in bezit neemt/ontvangt.

7.2. TK Elevator houdt er in ieder geval aan om de consument-klant bij de totstandkoming van de overeenkomst duidelijk te maken wanneer er sprake is van de verkoop van standaard producten (herroepingsrecht) en wanneer van maatwerk (geen herroepingsrecht - zie hierna).

7.3. In volgende gevallen geniet de consument-klant evenwel niet van een herroepingsrecht:

a) De lift volgens individuele specificaties van de consument-klant vervaardigd werd;

b) De consument-klant wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn en hij (i) hierom uitdrukkelijk verzoekt, en (ii) erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest van zodra de reparatie volledig is uitgevoerd;

c) De consument-klant uitdrukkelijk verzoekt om een urgente reparatie (vb. binnen de 48 uur).

d) Wanneer hij heeft verzocht om reparatie en dit verzoek kadert binnen een reeds eerder afgesloten onderhoudsovereenkomst met TK Elevator en voor zover deze onderhoudsovereenkomst niet meer kan worden herroepen.

7.4. Het herroepingsrecht van de consument-klant kan slechts worden uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring per post of per mail aan TK Elevator waarin laatstgenoemde op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van de klant. De consument-klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, dat door TK Elevator zal ter beschikking worden gesteld op de website. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de consument-klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.5. Bij correcte uitoefening van het herroepingsrecht door de consument-klant, zal deze alle reeds uitgevoerde betalingen terugkrijgen (inclusief leveringskosten, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument-klant voor een andere wijze van levering dan de door TK Elevator geboden goedkoopste standaardlevering). Deze terugbetaling zal door TK Elevator onverwijld worden uitgevoerd, maar in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat TK Elevator op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument-klant tot herroeping. In dergelijk geval zal de terugbetaling geschieden in hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument-klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht (tenzij de consument-klant uitdrukkelijk anderszins instemt). In ieder geval zal de consument-klant geen kosten worden aangerekend voor deze terugbetaling.

7.6. In het geval van een correcte herroeping van een overeenkomst koop-verkoop, gelden bovendien volgende bepalingen:

- De teruggezonden of overhandigde lift mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient de lift in de originele verpakking waarin de lift werd verzonden, teruggezonden of overhandigd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij de lift geleverde toebehoren.

- TK Elevator mag wachten met de terugbetaling tot wanneer zij de lift terug heeft ontvangen of de consument-klant bewijs levert van de terugzending van de lift (al naargelang welk tijdstip eerst valt). De consument-klant dient de liften onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag van mededeling van herroeping aan TK Elevator de liften terug te zenden of te overhandigen aan TK Elevator. De directe kosten van het terugzenden van de liften zijn voor rekening van de consument-klant, tenzij anders overeengekomen. De consument-klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de liften die het gevolg is van het gebruik van de liften, dat verder is gegaan dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de liften vast te stellen.

- De terugbetaling van de leveringskosten door TK Elevator verloopt steeds pro rata. (vb. de consument-klant koopt 2 liften aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient TK Elevator de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer TK Elevator echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping TK Elevator niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.

8. Installatie/reparatie

8.1. Na totstandkoming van de overeenkomst betreffende de aankoop van een lift, wordt de klant gecontacteerd door de service desk van TK Elevator voor het maken van een afspraak met het oog op installatie van de lift.

8.2. Eens de afspraak voor de installatie is vastgelegd en bevestigd door TK Elevator, alsook ingeval van een afspraak voor een reparatie, zal de lift worden geïnstalleerd/gerepareerd door ervaren en deskundige monteurs waarop TK Elevator naar eigen keuze beroep doet.

8.3. Indien – nadat de afspraak voor een reparatie werd vastgelegd maar voorafgaandelijk aan het bezoek van de monteur – zou blijken dat de reparatie niet langer vereist is, dient de klant TK Elevator hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving, behoudt TK Elevator zich het recht voor om de kosten van deze onnodige interventie in rekening te brengen (zoals maar niet beperkt tot de verplaatsingskosten die de monteur onnodig heeft gemaakt).

8.4. De klant aanvaardt dat het diens volledige verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat er zich geen omstandigheden kunnen voordoen die een correcte installatie/reparatie door TK Elevator bemoeilijken, verlengen en/of verstoren. Bij gebreke hieraan zal de klant volledig instaan voor het risico en de kosten die hieruit voortvloeien.

8.5. In het bijzonder dient de klant ervoor te zorgen dat:

a) De monteur van TK Elevator, zodra deze op de plaats van installatie/reparatie is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien TK Elevator dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren;

b) De aangewezen plaats goed verlicht en geschikt is voor installatie/reparatie van de liften, alsook voorzien is van de nodige stroom of andere nutsvoorzieningen;

c) Indien de aanvang of de voortgang van de installatie/reparatie van de liften wordt vertraagd door factoren waarvoor de klant verantwoordelijk is, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals onder meer, zonder beperkt te zijn tot, nutteloze verplaatsingskosten, onvoorziene wachttijden en stockagekosten) door TK Elevator aan de klant worden doorgerekend.

Eens de installatie/reparatie is uitgevoerd door de monteur dient de klant de PDA af tekenen door middel waarvan hij zich akkoord verklaart met de uitgevoerde werken.

9. Levering/uitvoering

9.1. De liften worden steeds geleverd EX WORKS (Incoterms 2010), zodoende het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de liften overgaat op de klant van zodra de liften ter beschikking worden gesteld in de magazijnen van TK Elevator. TK Elevator zal voor de levering van de liften beroep doen op haar

ALGEMENE VOORWAARDEN TK HOME SOLUTIONS

monteurs die instaan voor het transport. Eventuele bijkomende kosten van inontvangstname van de liften zijn steeds ten laste van de klant.

9.2. Indien de klant (i) de levering van de lift weigert, (ii) de uitvoering van de reparatie weigert, (iii) nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, of (iv) met het verlenen van medewerking noodzakelijk voor de levering/installatie/reparatie van de liften, is TK Elevator gerechtigd voor rekening en risico van de klant ter zake alle maatregelen te nemen (zoals opslag onder derden).

Daarnaast geldt dat, wanneer de klant niet aanwezig is bij de levering/installatie/reparatie van de lift, TK Elevator het recht heeft om de kosten – t.g.v. de afwezigheid van de klant – aan hem ten laste te leggen, waaronder kan worden begrepen (zonder beperkend te zijn) de transport- en opslagkosten. In ieder geval dienen partijen alles in het werk te zetten om zo spoedig mogelijk een nieuwe datum van levering/installatie/reparatie overeen te komen.

Indien de klant, ondanks de inspanningen van TK Elevator, de levering van de lift blijft weigeren, behoudt TK Elevator zich het recht voor om bovenop de kosten, zoals vermeld in dit artikel, de volledige som naar aanleiding van de aankoop van de lift (incl. de kosten verbonden aan de installatie) in rekening te brengen aan de klant.

9.3. Bovendien is de door TK Elevator opgegeven termijn van levering/installatie/reparatie steeds bij benadering, zodoende het overschrijden hiervan onder geen enkele voorwaarde aanleiding kan geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling, annulatie van de bestelling/opdracht of beëindiging van de overeenkomst ten laste van TK Elevator.

9.4. Wijzigingen van de overeenkomst op vraag van de klant, doen de vooropgestelde leverings-, installatie- en reparatietermijnen automatisch vervallen. In ieder geval vangen de leverings-, installatie- en reparatietermijnen pas aan bij ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling (incl. de schriftelijke goedkeuring van de klant met de door TK Elevator aangeleverde installatietekening). De termijnen worden in ieder geval verlengd wanneer het overmaken van documenten, betalingen, inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering door TK Elevator niet tijdig plaatsvindt, zelfs indien deze vertraging niet te wijten is aan de klant.

9.5. TK Elevator behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen, installaties en reparaties te doen voor wat betreft om het even welke bestelling/opdracht en daarvoor een factuur op te maken.

Een gebrekkige of onvolledige levering/uitvoering kan noch de terughouding, noch de vertraging van de verschuldigde geldsommen wettigen.

10. Zichtbare gebreken

De klant moet onmiddellijk na levering maar in ieder geval voorafgaand aan de installatie van de liften, een eerste verificatie dienaangaande uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.). De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, te vermelden op het plaatsings- of ontvangstdocument. Indien geen klachten worden meegedeeld op dit ontvangstdocument, wordt de klant geacht door zijn handtekening de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

11. Verborgen gebreken

11.1. Voor wat betreft de liften, geniet de consument-klant van een garantietermijn van twee (2) jaar voor wat betreft de verborgen gebreken, en een professionele klant van een garantietermijn van één (1) jaar. De klant dient deze verborgen gebreken uiterlijk 48 uur na ontdekking ervan, bij aangetekend schrijven aan TK Elevator mee te delen.

11.2. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de liften zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct heeft bewaard. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik van de betreffende liften onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De klant is gehouden in kader van het onderzoek van de klacht door TK Elevator, alle gewenste medewerking te

verlenen, onder meer door TK Elevator in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van installatie/reparatie en/of gebruik.

11.3. TK Elevator kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch voorziet de eventuele garantie een dekking voor:

a) Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

b) Gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht;

c) Gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikshandleiding.

11.4. In het algemeen is TK Elevator niet tot enige garantie noch aansprakelijkheid gehouden, wanneer de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de bepalingen van dit artikel. Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TK Elevator tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van de liften overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

11.5 Onverminderd voorgaande, geniet de klant tevens van een commerciële levenslange garantie waarvan de specifieke garantievoorwaarden vervat zijn in de ‘bijzondere voorwaarden voor de levenslange garantie’, dewelke (i) consulteerbaar zijn op https://nl.thyssenkrupp-homesolutions.be en (ii) aan de klant precontractueel ter beschikking worden gesteld in het documentatiepakket en dit afhankelijk van de totstandkoming van de overeenkomst/type overeenkomst. Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens dwingende Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen aan consumenten.

12. Klachten

12.1. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

12.2. De waarborgen die TK Elevator aan de klant aanbiedt n.a.v. terecht gevonden klachten, blijven naar eigen keuze en inzicht van TK Elevator beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging of reparatie van de lift bij interventie door een monteur van TK Elevator, (ii) terugname van de betreffende lift, met creditering aan de klant, (iii) dan wel enige andere vorm van compensatie waarvoor TK Elevator zou opteren. De defecte lift wordt nadien verder geanalyseerd door TK Elevator.

13. Aansprakelijkheid

13.1. TK Elevator is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen m.b.t. de leveringen en/of de installatie/reparatie, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van TK Elevator, de klant of enige andere derde. Verder aanvaardt TK Elevator uitsluitend aansprakelijkheid met betrekking tot de installatie/reparatie van de liften, voor zover de klant zijn verplichtingen, zoals opgesomd in artikel 8, heeft nageleefd.

13.2. Met uitzondering van de vrijwaring door TK Elevator volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van TK Elevator beperkt tot de factuurwaarde van (i) de door TK Elevator geleverde liften of (ii) de uitgevoerde reparatie en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

13.3. De klant kan evenmin aanspraak maken op vrijwaring door TK Elevator.

a) Voor indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving),

b) Voor enige vorm van schade die verband houdt met de door klant of in diens opdracht uitgevoerde bouwkundige aanpassingswerken met het oog op het mogelijk maken van de installatie van de liften (cfr. artikel 8).

c) Voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van TK Elevator in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde.

d) Voor schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de liften op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;

e) Voor schade toe te schrijven aan het gebruik van de lift, dewelke niet overeenstemt met de op de lift aangegeven instructies, incl. de maximum draagkracht van de lift (cfr. sticker op de lift).

f) Wanneer de door haar verstrekte liften door de klant of derden zijn gewijzigd, in welke zin dan ook.

14. Facturen

14.1. Alle facturen van TK Elevator zijn betaalbaar binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum

14.2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 10 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering, bij gebreke waarvan de klacht geacht wordt te hebben ingestemd met de factuur.

14.3. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, en bovendien wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding (excl. btw), onverminderd het recht van TK Elevator om een hogere schadevergoeding te eisen. Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan TK Elevator te voldoen, behoudt TK Elevator zich het recht voor elke verdere levering, installatie of reparatie van liften onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 4.2 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

14.4. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

15. Opzegging

Ingeval een overeenkomst, dewelke werd afgesloten met een consument-klant voor een bepaalde duur (vb. een onderhoudsovereenkomst), automatisch stilzwijgend verlengd werd, geniet de consument-klant te allen tijde van de mogelijkheid om zonder vergoeding deze overeenkomst op te zeggen via aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee (2) maanden.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. TK Elevator behoudt zich de eigendom van de aan de klant verkochte liften voor, zelfs wanneer de installatie reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van incorporatie van de liften en dit zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de aankoop van de liften niet volledig heeft betaald. Voor het moment van eigendomsoverdracht is de klant niet gerechtigd om de liften te vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat TK Elevator altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de liften op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover TK Elevator.

17. Privacy van de data

17.1. De verwerking van persoonsgegevens door TK Elevator betreffende een (potentiële) klant en/of, desgevallend, zijn personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacy verklaring van TK Elevator, dewelke (i) consulteerbaar is op https://nl.thyssenkrupp-homesolutions.be, respectievelijk (ii) ter beschikking werd gesteld in het documentatiepakket en dit afhankelijk van de totstandkoming van de overeenkomst / type overeenkomst. TK Elevator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die TK Elevator verzamelt, alsook over de wijze waarop zij deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht en/of het afsluiten van een overeenkomst met TK Elevator, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze privacy verklaring en deze te aanvaarden.

18. Intellectuele eigendomsrechten

18.1. TK Elevator behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die rusten op de liften en op alle door haar opgemaakte documenten, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s (niet-limitatieve opsomming) en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.

18.2. De klant kan op geen enkel moment enige rechten, aanspraken op of belangen in deze intellectuele eigendomsrechten verkrijgen ongeacht het gebruik dat de klant daarvan maakt op basis van deze overeenkomst. De klant garandeert om nooit de intellectuele eigendomsrechten van TK Elevator te zullen betwisten, noch iemand anders te zullen bijstaan om dit te doen, noch iets anders doen wat de intellectuele rechten van TK Elevator of diens waarde in gevaar zal brengen of verminderen.

19. Overmacht/hardship

Indien TK Elevator wegens overmacht/hardship in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht/hardship, dan wel definitief op te schorten, ofwel de gesloten overeenkomst te heronderhandelen met de klant, dan wel de beëindiging van de overeenkomst te vragen bij eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

20. Schuldcompensatie

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen TK Elevator en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen TK Elevator en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

21. Bevoegde rechtbank en recht

21.1. Het Belgisch recht is van toepassing.

21.2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar TK Elevator haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij TK Elevator hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

22. Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met TK Elevator. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke. Eventuele vertalingen hiervan zijn een loutere commerciële toegift naar de klant toe.