Welkom bij TK Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Aankoopvoorwaarden

1. Contractinhoud

1.1. Elke leverancier die ten gunste van TK Home Solutions (hierna TKE genaamd) goederen of diensten levert, of werken uitvoert, aanvaardt de toepassing van deze aankoopvoorwaarden, met uitsluiting van zijn standaardvoorwaarden. De levering of uitvoering bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud. Elke afwijking op deze regel moet schriftelijk door TKE bevestigd worden.

1.2. Ingeval van tegenstrijdigheden primeren achtereenvolgens: de bestelling, deze aankoopvoorwaarden, de aanvraag tot offerte en de offerte.

1.3. De aankoopvoorwaarden gelden vanaf het moment dat TKE een prijsvraag start bij een leverancier. De voorwaarden gelden voor alle prijsvragen, orders en contracten. De leverancier wordt verondersteld de algemene aankoopvoorwaarden en de klanteneisen te begrijpen en te aanvaarden bij het indienen van een offerte.

2. Offertes

2.1. De offerte bindt alleen de leverancier. Zij moet definitief, precies en volledig zijn en moet alles omvatten. Wat vereist is voor de volledige en bedrijfsklare levering van de aangeboden goederen, diensten of werken.

2.2. De offerte moet in overeenstemming zijn met alle wettelijke en administratieve voorschriften die op dat ogenblik in België gelden.

2.3. De offerte is kosteloos voor TKE.

2.4. Heeft de leverancier twijfels of bezwaren bij de aanvraag tot offerte van TKE, bijvoorbeeld over de techniek, veiligheid, de uitvoerbaarheid, de kostprijs of het afrekeningssysteem, dan zal hij dit, ten laatste op de overeengekomen datum, samen met een alternatieve offerte aan TKE meedelen.

3. Bestellingen

3.1. Mondelinge of telefonische bestellingen moeten steeds door middel van een ondertekende bestelling bevestigd worden.

3.2. Indien de leverancier wijzigingen wenst door te voeren aangaande de omvang en/of de draagwijdte van de overeengekomen bestelling voor de levering van goederen of diensten, dan dienen de wijzigingen vooraf met TKE te worden besproken en is de uitvoering ervan slechts toegestaan indien zij voorafgaandelijk schriftelijk door TKE zijn bevestigd. Indien TKE wijzigingen wenst aan te brengen aangaande de omvang en/of de draagwijdte van de overeengekomen bestelling voor de levering van goederen of diensten en deze een invloed (kunnen) hebben op de prijs en de uitvoeringstermijn, dan moet de leverancier binnen een termijn van 10 werkdagen te rekenen vanaf de melding van de wijzigingen door TKE, de eventuele termijn- en/of prijswijziging schriftelijk melden aan TKE, bij gebreke waarvan de leverancier onverkort gehouden zal zijn tot de initieel overeengekomen prijs en uitvoeringstermijn.

4. Levering

4.1. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn van strikte toepassing. Indien zij worden overschreden, heeft TKE de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel haar onmiddellijk van rechtswege als ontbonden te verklaren. In beide gevallen heeft TKE dan recht op een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 1% van de totale contractprijs per begonnen week termijnoverschrijding, met een maximum van 10%, onverminderd haar recht om in de plaats daarvan een vergoeding te vorderen van alle bewezen schade.

4.2. Artikel 4.1. is echter niet toepasselijk indien de leverancier bewijst dat hij ten gevolge van overmacht in de absolute onmogelijkheid verkeerde om de overeengekomen termijnen te respecteren en indien hij onmiddellijk nadat hij kennis had van het bestaan van deze overmacht, TKE hiervan schriftelijk heeft verwittigd. In dit geval zullen de termijnen – na wederzijds overleg - met een aangepaste tijd verlengd worden. Indien deze verlenging niet langer nuttig is voor TKE, is zij gerechtigd om de wederzijdse verbintenissen van rechtswege en zonder aanmaning geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren. Geleverde materialen en betaalde voorschotten worden dan onmiddellijk door de leverancier opgehaald resp. terugbetaald.

4.3. TKE heeft het recht om de termijnen te schorsen.

4.4. De risico-overdracht geschiedt op het ogenblik van de levering. De levering heeft plaats bij TKE, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen.

4.5. De eigendom gaat over bij de levering van de geleverde materialen/ goederen. Elke beding dat de eigendomsovergang uitstelt of enig voorbehoud m.b.t. deze overgang inhoudt, kan niet aan TKE worden tegengeworpen. De eenzijdige opname van een beding van eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden of enig ander document van de leverancier is aan TKE niet tegenstelbaar en kan pas na schriftelijke instemming van TKE aan haar worden tegengesteld.

4.6. De leverancier zal niet-conforme producten en/of diensten enkel leveren na het verkrijgen van een schriftelijke derogatie van TKE De aanvraag dient te gebeuren door de leverancier d.m.v. een duidelijke, ondubbelzinnige omschrijving van de non-conformiteit. De derogatie geldt enkel en alleen voor de non-conformiteit beschreven in de derogatie. Indien er meerdere non-conformiteiten zijn moeten die elk apart beschreven en toegelaten worden. De derogatie geldt enkel voor de desbetreffende levering, tenzij anders vermeld in de derogatie.

4.7. De leverancier zal TKE op de hoogte brengen van veranderingen aan product, proces, grondstof en/of productielocatie en zal waar nodig hiervoor de toelating aan TKE vragen.

4.8. De leverancier zal aan werknemers van TKE , klanten van TKE en aan regelgevende instanties steeds toegang geven tot alle zones en kwaliteitsregistraties voor elke stap van de leveringsketen voor zover die betrekking hebben op bestellingen van TKE.

5. Kwaliteitssystemen en controles

5.1. Op verzoek van TKE moet de leverancier een kwaliteitssysteem overeenkomstig de van toepassing zijnde IS0-normen naleven. TKE is dan gerechtigd dit kwaliteitssysteem zelf of met hulp van derden te auditeren, de naleving ervan te controleren en eventuele na-audits te vorderen. De leverancier draagt alle kosten voor het bekomen van deze kwaliteitssysteemcertificaten. 5.2. Documenten en kwaliteitsregistraties van geleverde producten/diensten dienen bewaard te worden voor een periode van minstens 5 jaar.

5.3. Personeel bij de leverancier dient bevoegd te zijn voor de activiteiten betrokken bij de geleverde producten/diensten.

5.4. De leverancier zal items ter beschikking gesteld door TKE (documenten, toestellen, producten, materialen, intellectueel eigendom, etc.) correct identificeren, verifiëren, beschermen en beveiligen tegen diefstal en misbruik. Gegevens mogen onder geen enkele voorwaarde meegedeeld worden aan derden zonder schriftelijke toelating van TKE. In geval van verlies, diefstal, beschadiging, onbruikbaarheid en/of enige andere vorm van fout, dient de leverancier dit onmiddellijk te melden aan TKE.

5.5. Voor arbeidsmiddelen dient de leverancier een attest te leveren dat de geleverde items aan volgende voorwaarden voldoen:

De vigerende Belgische reglementen inzake welzijn en andere.

Voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij vigerende wetten en regelementen opgelegd, maar onontbeerlijk om objectief te bereiken.

5.6. TKE mag steeds de deugdelijkheid resp. de conformiteit van de goederen op de terreinen van de leverancier controleren. Beide partijen dragen daarbij de eigen kosten. Zijn nieuwe controles, ten gevolge van gebreken of omdat controle onmogelijk was, noodzakelijk, dan draagt de leverancier alle kosten van deze nieuwe controles, inclusief de personeelskosten van TKE.

5.7. De leverancier staat er voor in dat de goederen beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en kwaliteiten en dat zij bij levering vergezeld zijn van alle vereiste documenten (vb. verzendingsdocumenten,…). Waar nodig zal de leverancier deze documenten aanvullen, de formaliteiten vervullen die ermee verband houden én ze ten spoedigste terug aan TKE (of aan de betrokken derde(n)) overmaken. Indien de geleverde goederen niet beantwoorden aan de specificaties en/of kwaliteit of in het geval de leverancier zijn verplichtingen m.b.t. verzendingsdocumenten niet of laattijdig nakomt, behoudt TKE zich het recht voor, tot dekking van haar administratieve kosten, een forfaitaire som zoals vastgelegd in de bestelling in te houden op de betreffende factuur of op alle andere facturen die de leverancier zal voorleggen, onverminderd haar recht om een vergoeding te vorderen voor alle bewezen kosten.

6. Waarborg

6.1. De leverancier waarborgt dat de geleverde goederen of diensten, de uitgevoerde werken en de aangewende materialen, vrij zijn van alle zichtbare en verborgen gebreken, dat zij stroken met hetgeen in de overeenkomst is bepaald, met de stand van de techniek, met alle wettelijke en administratieve bepalingen en met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. TKE is niet verplicht tot onmiddellijk nazicht.

6.2. Gedurende de waarborgtermijn garandeert de leverancier een onverwijlde en volledig kosteloze herstelling van de geleverde goederen of diensten, tenzij hij aantoont dat de gebreken aan deze goederen of diensten enkel toe te schrijven zijn aan TKE. Hij draagt alle kosten van montage, demontage en transport. In dringende gevallen of ingeval van vertraging, kan TKE die gebreken zelf herstellen of laten herstellen en de kosten op de leverancier verhalen, op voorwaarde dat zij de leverancier van dit voornemen heeft verwittigd.

6.3. Ingeval van een ernstig gebrek kan TKE naar haar keuze echter ook een prijsaanpassing vorderen, of kan zij vaststellen dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden, zonder dat daarvoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.4. Bovendien heeft TKE in alle gevallen recht op vergoeding van alle door het gebrek veroorzaakte schade en op vrijwaring door de leverancier voor elke schadevordering ingesteld door derden.

6.5. Voor onderdelen en herstellingen die vervangen resp. uitgevoerd worden binnen de waarborgtermijn, Loopt een nieuwe waarborgtermijn van 1 jaar.

6.6. Gebrekkige goederen of onderdelen blijven ter beschikking van TKE totdat zij onberispelijk vervangen zijn.

6.7. De leverancier heeft de plicht om zich te informeren over het gebruik dat TKE van de verkochte goederen wil maken en garandeert dat de verkochte goederen geschikt zijn voor dit gebruik.

7. Stopzetting of wijziging van fabricatie

7.1. Wanneer de leverancier de stopzetting van de fabricage van de door hem geleverde goederen of een wijziging van de afmetingen, karakteristieken of specificaties van deze goederen plant, zal hij TKE hierover minstens 12 maanden op voorhand inlichten.

7.2. Tezelfdertijd zal de leverancier TKE informeren en adviseren over nieuwe fabrikaten en vervangingsmogelijkheden van deze producten.

7.3. Wijzigingen in de samenstelling van het verkochte goed en/of in het productieproces van de leverancier, die invloed (kunnen) hebben op het gebruik dat TKE van deze goederen wenst te maken, kunnen door de leverancier slechts doorgevoerd worden na voorafgaandelijke goedkeuring door TKE.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De leverancier is gehouden tot vergoeding van elke schade die naar aanleiding of ter gelegenheid van de uitvoering van de bestelling wordt veroorzaakt door hemzelf of zijn aangestelden, of door zijn

uitvoeringsagenten of hun aangestelden.

8.2. De leverancier vrijwaart TKE tegen alle aanspraken van derden onder meer maar niet uitsluitend voor schade aangebracht door het eindproduct dat met de verkochte goederen vervaardigd werd maar te wijten is aan een gebrek in de door de leverancier aan TKE verkochte goederen.

8.3. TKE is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van toestellen, voorwerpen of materialen van de leverancier.

9. Verzekering

9.1. De leverancier zal tot dekking van voormelde aansprakelijkheid, aan het werk en de risico’s aangepaste verzekeringen onderschrijven.

9.2. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt niet beperkt door zijn verzekeringsverplichting, noch door De dekkingsomvang van die verzekering.

9.3. De leverancier moet de voorwerpen die hij bij TKE gebruikt en die zijn eigendom blijven, als dusdanig kenmerken en toereikend tegen brand en alle andere nodige risico’s laten verzekeren, met afstand van verhaal t.o.v. TKE.

10. Ecologische, sociale en arbeidsstandaarden

10.1. TKE oefent haar activiteiten uit in overeenstemming met de principes van duurzame ontwikkeling en conform de internationaal erkende fundamentele ecologische, sociale en arbeidsstandaarden. TKE verwacht dat de leverancier eveneens handelt conform deze ecologische, sociale en arbeidsstandaarden.

10.2. Indien blijkt dat de leverancier niet handelt conform deze standaarden, houdt TKE zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen – zonder opzeg, indien nodig – rekening houdende met de nationale omstandigheden. De leverancier verzekert TKE dat de ondernemingen waarop de leverancier beroep doet eveneens deze standaarden onderschrijven.

11. Geheimhouding

11.1. Elke informatie die de leverancier rechtstreeks of onrechtstreeks van TKE verkrijgt en elk plan of document dat hij in uitvoering van de bestelling vervaardigt, is vertrouwelijk. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld en enkel voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruikt worden. De leverancier verbindt zich er verder toe om alle noodzakelijke en geschikte maatregelen te treffen en stappen te zetten om de verkregen vertrouwelijke informatie te allen tijde doeltreffend te beschermen tegen verlies en tegen toegang door onbevoegden. Hiertoe behoort, in het bijzonder, het voorzien en handhaven van passende en noodzakelijke toegangsmaatregelen voor ruimten, containers, IT-systemen, gegevensdragers en andere informatiemedia, waarin of waarop vertrouwelijke informatie gegeven wordt, evenals de invoering van passende instructies voor die personen die bevoegd zijn om met vertrouwelijke informatie om te gaan. De leverancier verbindt er zich toe om TKE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer bij de leverancier een verlies van en/of een ongeoorloofde toegang tot vertrouwelijke informatie heeft plaatsgevonden of zou kunnen hebben plaatsgevonden.

11.2. De leverancier zal dezelfde geheimhoudingsplicht aan zijn aangestelden en zijn uitvoeringsagenten opleggen.

11.3. Op vraag van TKE zal de leverancier alle geschreven informatie en elk vervaardigd document of plan inclusief alle kopieën, onmiddellijk terugbezorgen.

12. Inbreuk op intellectuele of industriële eigendom

12.1. De leverancier vrijwaart TKE voor elke aanspraak van een derde en voor elke schade, wegens vastgestelde of beweerde inbreuken van de geleverde goederen op industriële of intellectuele eigendomsrechten.

13. Betaling

13.1. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen einde maand tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon.

14. Verzending

14.1. Tenzij anders overeengekomen, geldt bij bestellingen op basis van gewichtseenheid het gewicht dat bij het binnenkomen van de goederen op de officieel geijkte weegschalen van TKE vastgesteld wordt. Voor goederen die per schip geleverd worden, geldt de hoeveelheid die vastgesteld werd door de onafhankelijke deskundige.

15. Verwijlintresten

15.1. Nalatigheidsintresten wegens laattijdige betaling zijn pas mogelijk nadat TKE behoorlijk in gebreke werd gesteld door de leverancier. In dit geval zal de laagste van volgende rentevoeten verschuldigd zijn: ofwel het op datum van de ingebrekestelling geldend interbancair tarief met een looptijd van drie maanden (BIBOR of Euro-rente-tarief) ofwel de op datum van de ingebrekestelling geldende wettelijke intrestvoet. Dezelfde tarieven zullen toepassing vinden indien gerechtelijke intresten worden toegekend.

16. Publiciteit

16.1. Behoudens schriftelijke toestemming van TKE, mag de leverancier de naam ‘TKE’ noch in zijn reclame en advertentiemateriaal, noch op enige andere wijze gebruiken.

17. Opzegging

17.1. TKE kan de overeenkomst te allen tijde eenzijdig verbreken, mits zij de leverancier schadeloos stelt voor hetgeen reeds geleverd of uitgevoerd werd, en voor de annuleringskosten die de leverancier bewijst.

17.2. Gederfde winst wordt niet vergoed.

18. Nietigheid

18.1. Indien een bepaling uit onderhevige voorwaarden nietig zou zijn, dan leidt dit niet tot de nietigheid van de andere voorwaarden. Partijen zullen in voorkomend geval overleg plegen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de oorspronkelijk bedoelde betekenis van die bepaling.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1. De onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch materieel recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Verdrag van Wenen d.d. 11.04.1980) is niet van toepassing op onderhavige overeenkomst.

19.2. Alle geschillen waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven behoren uitsluitend Tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent, volgens de Belgische wetgeving en in het Nederlands.

19.3. Alleen TKE behoudt daarnaast de mogelijkheid om het geschil in te leiden voor de rechtbank die bevoegd is volgens het gemene recht.